Search result for

posted

(31 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posted-, *posted*, post, poste
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keep me posted, Hmm?แล้วติดต่อมาอีกนะ Suspiria (1977)
The names will be posted by local military authorities.รายชื่อจะถูกติดไว้ ในหน่วยงานของกองทัพในท้องถิ่นนั้นๆ. Cinema Paradiso (1988)
- We are very impressed. Keep us posted.- ประทับใจมาก บอกพวกเราด้วยนะ Junior (1994)
-Be that as it may. I'm having this posted immediately.- ได้ซิ ผมจะช่วยเอารูปไปโพสท์ Gattaca (1997)
Did you see who posted it?คุณเห็นว่าใครเป็นคนแปะหรือเปล่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Ah, the speed limit is clearly posted at 25 Miles per hour, but she's going exactly 25.3 Miles per hour.จำกัดความเร็วอยู่ที่ 25 ไมล์/ช.ม. แต่เธอกำลังจะเข้าที่ความเร็ว 25.3 ไมล์/ช.ม. Inspector Gadget 2 (2003)
You told me not to get within a hundred yards of the stakeout, and I posted myself exactly 101 yards away.คุณบอกผมว่าห้ามซุ่มจับใกล้กว่า ระยะ 100 หลา... และผมประจำอยู่ที่ระยะ 101หลา พอดี Inspector Gadget 2 (2003)
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย Around the World in 80 Days (2004)
I got, I got visitors. Keep me posted.ผมมี ผมมีแขกมาเยี่ยมนะ ช่วยวางโทรศัพท์ให้ผมหน่อย Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
We posted spies, so if there is, we will have news of it.เราส่งสายลับไปแล้ว ถ้ามีอะไรเราก็จะทราบเรื่อง Episode #1.8 (2006)
I'm having the building surrounded, sir. I've got units posted at all the entrances.นี่หัวหน้าบรัสเซล, อีธาน ฮันท์ กำลังจะหลบหนีออกจากตัวตึก Mission: Impossible III (2006)
The Phocians you posted there were scattered without a fight.เช้านี้ นักรบอมตะ จะล้อมเรา 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postedA notice about the next meeting was posted on the door.
postedCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
postedLet the letter be posted right now.
postedMy grandmother posted the letter this morning.
postedOnce a thing is posted, it is in the care of the Post Office.
postedSee to it that the letter is posted this afternoon.
postedSee to it that this letter is posted without fail.
postedThe Dow Jones average posted a gain of two points today.
postedThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
postedThe names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve   FR: être en service

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTED    P OW1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posted    (v) (p ou1 s t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
千社札[せんじゃふだ, senjafuda] (n) slips of paper posted on shrine pillars by pilgrims [Add to Longdo]
単身赴任者[たんしんふにんしゃ, tanshinfuninsha] (n) employee posted away from their family [Add to Longdo]
派遣記者[はけんきしゃ, hakenkisha] (n) reporter posted to another location (city, country, etc.); reporter on assignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posted
   adj 1: publicly announced; "the posted speed limit"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top