ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off with you!

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off with you!-, *off with you!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา off with you! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *off with you!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get off! Get off with you!ไสหัวออกไปเลย รีบไปให้พ้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Get off with you!-เอามันออกไปกับคุณเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We'll sew up your lips... carve your tongues, cut off your ears, off with you!ตัดลิ้นทิ้ง ตัดหูให้หมด ตัดหัว Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปให้พ้น[V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top