ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newtonians

N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newtonians-, *newtonians*, newtonian
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา newtonians มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *newtonians*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-newtonian fluidนอนนิวโตเนียมฟลูอิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow, Newtonianการไหลแบบนิวโตเนียน [การแพทย์]
Flow, Non Newtonianการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน [การแพทย์]
Flow, Non-Newtonianการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Halley discovered the first clue to a magnificent reality, all the stars are in motion, streaming past each other, rising and falling like merry-go-round horses in their Newtonian dance around the center of our galaxy.แหลี ค้นพบเบาะแสแรกที่จะ เป็นความจริงที่งดงาม ดาวทั้งหมดอยู่ในการเคลื่อน ไหวสตรีมมิ่งผ่านมากันและกัน ที่เพิ่มขึ้นและลดลงเช่นม้ารอบม้า When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtonianOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtonianPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWTONIAN N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Newtonian (n) njˈuːtˈounɪəʳn (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians (n) njˈuːtˈounɪəʳnz (n y uu1 t ou1 n i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top