Search result for

module

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -module-, *module*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
module(n) เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
module(n) หลักสูตรการศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
module(มอด'ดิวล์) n. เกณฑ์วัด,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moduleส่วนจำเพาะ, มอดูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moduleมอดูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moduleโมดูล, Example: การเอาเซลล์หน่วยย่อยๆ มาต่อรวมกันให้เป็นหน่วยใหญ่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moduleโมดูล [การแพทย์]

WordNet (3.0)
module(n) detachable compartment of a spacecraft
module(n) computer circuit consisting of an assembly of electronic components (as of computer hardware)
module(n) a self-contained component (unit or item) that is used in combination with other components
faculty(n) one of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind, Syn. module, mental faculty

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Module

n. [ F., fr. L. modulus a small measure, dim. of modus. See Mode, and cf. Model, Modulus, Mold a matrix. ] 1. A model or measure. [ 1913 Webster ]

2. (Arch.) The size of some one part, as the diameter of semi-diameter of the base of a shaft, taken as a unit of measure by which the proportions of the other parts of the composition are regulated. Generally, for columns, the semi-diameter is taken, and divided into a certain number of parts, called minutes (see Minute), though often the diameter is taken, and any dimension is said to be so many modules and minutes in height, breadth, or projection. [ 1913 Webster ]

Module

v. t. [ See module, n., Modulate. ] To model; also, to modulate. [ Obs. ] Sandys. Drayton. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're on the command module.เราอยู่บนโมดูลคำสั่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
And that will entitle you to reserve one of the first of the transCendenZ game modules at a seriously discounted price.ใช่ และมันจะให้ชื่อ คุณเป็นกลุ่มแรกที่ eXistenZ (1999)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
modulator engaged.modulator engaged. Aqua (2005)
So I performed a little trick on their backup module.ชั้นเลยแสดงกลนิดหน่อย ในส่วนข้อมูลสำรอง Appleseed Ex Machina (2007)
Start with a C-major chord, then a modulation to G.เริ่มจากคอร์ด C แล้วมาที่ G August Rush (2007)
Freon-cooled, reconfigurable 30-teraflop architecture with modules for cryptanalysis and video processing.ระบายความร้อนแบบฟรีออน สถาปัตยกรรม 30 เทอระฟล็อบ กับหน่วยวิเคราะห์การเข้ารหัส และการประมวลผลวิดีโอ Chuck Versus the Cougars (2008)
R2, set up the scanner, modulate for incoming, อาร์ทู ติดตั้งระบบสแกน เรากำลังจะค้นหา เอ่อ Rising Malevolence (2008)
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ Death Race (2008)
There should be an R-6 interface module on the back of your comm device.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ NR-6 อยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอดูลัส[mødūlas] (n) EN: modulus  FR: module [ m ]
หน่วย[nūay] (n) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department  FR: unité [ f ] ; section [ f ] ; division [ f ] ; module [ m ]
หน่วยการเรียนรู้[nūay kān rīenrū] (n, exp) FR: module d'enseignement [ m ] ; unité d'enseignement [ m ]
ยาน[yān] (n) EN: vehicle ; craft ; conveyance  FR: véhicule [ m ] ; engin (de transport) [ m ] ; vaisseau [ m ] ; sonde [ f ] ; module [ m ]
ยานอะพอลโล[yān Aphøllō] (n, exp) FR: module Apollo [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
module
modules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
module
modules

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modulbibliothek { f }module library [Add to Longdo]
Modul { n } | Module { pl }module | modules [Add to Longdo]
Modulsteckplatz { m } | Modulsteckplätze { pl }module slot | module slots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モジュール[moju-ru] (n) module #6,678 [Add to Longdo]
アドオンモジュール[adoonmoju-ru] (n) add-on module [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[intafe-sumoju-ru] (n) { comp } interface module [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[obujiekutomoju-ru] (n) { comp } object module [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) { comp } cartridge tape drive module [Add to Longdo]
コマンドモジュール[komandomoju-ru] (n) command module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) { comp } precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) { comp } source module; compilation unit [Add to Longdo]
ソースモジュール[so-sumoju-ru] (n) { comp } source module [Add to Longdo]
データモジュール[de-tamoju-ru] (n) { comp } data module [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
データモジュール[でーたもじゅーる, de-tamoju-ru] data module [Add to Longdo]
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit [Add to Longdo]
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] module subprogram [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top