ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julep

JH UW1 L AH0 P   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julep-, *julep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be a mint julep waiting on the other side, sir.จะมี Julep สะระแหน่ รอในด้านอื่น ๆ ครับ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULEP JH UW1 L AH0 P
JULEPS JH UW1 L AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
julep (n) ʤˈuːlɪp (jh uu1 l i p)
juleps (n) ʤˈuːlɪps (jh uu1 l i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Julep \Ju"lep\ (j[=u]"l[e^]p), n. [F., fr. Sp. julepe, fr. Ar. &
   Per. jul[=a]b, jull[=a]b, fr. Per. gul[=a]b rose water and
   julep; gul rose + [=a]b water.]
   [1913 Webster]
   1. A refreshing drink flavored with aromatic herbs;
    especially (Med.), a sweet, demulcent, acidulous, or
    mucilaginous mixture, used as a vehicle. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Honey in woods, juleps in brooks.   --H. Vaughan.
    [1913 Webster]
 
   2. An alcoholic beverage composed of brandy, whisky, or some
    other spirituous liquor, with sugar, pounded ice, and
    sprigs of mint; -- called also {mint julep}. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 julep
   n 1: bourbon and sugar and mint over crushed ice [syn: {julep},
      {mint julep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top