ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

international business machine

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -international business machine-, *international business machine*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
International business machine.เครื่องธุรกิจระหว่างประเทศ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
international business machineInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
international business machineInternational Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际商业机器[guó jì shāng yè jī qì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] International Business Machines; IBM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top