ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iaa

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iaa-, *iaa*
Possible hiragana form: いああ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaaI was in an IAA meeting.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
タスマニアアボリジニ[, tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[, piaadoreshitsungu] (n) {comp} peer addressing [Add to Longdo]
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]
マリア薊[マリアあざみ;マリアアザミ, maria azami ; mariaazami] (n) (uk) milk thistle (Silybum marianum) [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] (n) {comp} Media Access Control; MAC [Add to Longdo]
リニアアクセレレーター[, riniaakuserere-ta-] (n) linear accelerator [Add to Longdo]
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] Media Access Control, MAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IAA \IAA\ n.
   Indoleacetic acid, a plant hormone promoting elongation of
   stems and roots. [Acronym]
 
   Syn: indoleacetic acid.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 indoleacetic acid \in"dole*a*cet"ic ac"id\ ([i^]n"d[=o]l), n.
   (Chem., Bot.)
   A plant hormone ({C10H9NO2}) recognized as the principle
   growth regulator in higher plants; called also {heteroauxin}.
   Abbreviated {IAA}. Chemically it is 1H-indole-3-acetic acid.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IAA
   n 1: a plant hormone promoting elongation of stems and roots
      [syn: {indoleacetic acid}, {IAA}]
   2: Yemen-based terrorist group that supports al-Qaeda's goals;
     seeks to overthrow the Yemeni government and eliminate United
     States interests; responsible for bombings and kidnappings
     and killing western tourists in Yemen [syn: {Islamic Army of
     Aden}, {IAA}, {Islamic Army of Aden-Abyan}, {Aden-Abyan
     Islamic Army}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Initial Address Acknowledgment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Intel Application Accelerator
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top