ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creer

K R IH1 R   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creer-, *creer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate   FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle
สร้างความต้องการ[v. exp.] (sāng khwām tǿngkān) EN: create a demand   FR: créer une demande
สร้างงาน[v. exp.] (sāng ngān) EN: make a job   FR: générer de l'emploi ; créer de l'emploi
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: create ; invent   FR: créer ; inventer

CMU English Pronouncing Dictionary
CREER K R IH1 R

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  creer
   1. account; accredit; believe; deem(kredi)
   2. create(krei)
   3. think(pensi)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top