ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clanking

K L AE1 NG K IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clanking-, *clanking*, clank
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that clanking metal and junk.งั้นผมจะต้องตกนรก เพราะผมทำผิดเอง Bridge to Terabithia (2007)
- They never last this long. - [ Clanking ]มันไม่เคยนานอย่างนี้ City of Ember (2008)
Be heard over a the clanking ofได้ยินเสียงคุยกันท่ามกลาง Voyage of Temptation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clanking
   adj 1: having a hard nonresonant metallic sound; "clanking
       chains"; "the clanking arms of the soldiers near him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top