ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeology

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeology-, *archeology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
How does an archeology professor get that good with a whip?ทำไมโปรเฟสเซอร์ด้านวัตถุโบราณ ถึงใช้แส้เก่งล่ะ? The 21-Second Excitation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archeology \Ar`che*ol"o*gy\, n., Archeological
 \Ar`che*o*log`ic*al\, a.
   the branch of anthropology that studies prehistoric people
   and their cultures. Same as {Arch[ae]ology}, etc.
 
   Syn: archaeology, Arch[ae]ology
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeology
   n 1: the branch of anthropology that studies prehistoric people
      and their cultures [syn: {archeology}, {archaeology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top