Search result for

-sal,-

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sal,, *sal,*
Some results are hidden.
configure
Language
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appraisal, performanceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]
Glucose Production, Basal, Increasedการสร้างกลูโคสในขณะพักเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Menopausal, Humanหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sal, I had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
sal, She accepted his proposal, with her eyes full of tears.
sal, As for his proposal, I think it is out of the question.
sal, After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
sal, We have considered your proposal, and we have decided that we are not able to reduce the price.
sal, I was unwilling to agree to the proposal, but it seemed that I had no choice.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv, adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P) [Add to Longdo]
推進母体[すいしんぼたい, suishinbotai] (n) nucleus (of a project proposal, of a social movement, etc.) [Add to Longdo]
[だつ, datsu] (pref) de- (indicating reversal, removal, etc.) [Add to Longdo]
道州制[どうしゅうせい, doushuusei] (n) administrative reform proposal, involving integration of prefectures into 7 or 9 states [Add to Longdo]
無下に[むげに, mugeni] (adv) flat or cold (refusal, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] BEFEHL, SCHICKSAL, LEBEN [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] kolossal, -riesig, Riesen- [Add to Longdo]
身上[しんじょう, shinjou] Vorzug, Staerke, Schicksal, -Los [Add to Longdo]
辛苦[しんく, shinku] -Muehe, Muehsal, -Sorge [Add to Longdo]
辛酸[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[a^]l), n. [L. See {Salt}.] (Chem. & Pharm.)
   Salt.
   [1913 Webster]
 
   {Sal absinthii} [NL.] (Old Chem.), an impure potassium
    carbonate obtained from the ashes of wormwood ({Artemisia
    Absinthium}).
 
   {Sal acetosellae} [NL.] (Old Chem.), salt of sorrel.
 
   {Sal alembroth}. (Old Chem.) See {Alembroth}.
 
   {Sal ammoniac} (Chem.), ammonium chloride, {NH4Cl}, a white
    crystalline volatile substance having a sharp salty taste,
    obtained from gas works, from nitrogenous matter, etc. It
    is largely employed as a source of ammonia, as a reagent,
    and as an expectorant in bronchitis. So called because
    originally made from the soot from camel's dung at the
    temple of Jupiter Ammon in Africa. Called also {muriate of
    ammonia}.
 
   {Sal catharticus} [NL.] (Old Med. Chem.), Epsom salts.
 
   {Sal culinarius} [L.] (Old Chem.), common salt, or sodium
    chloride.
 
   {Sal Cyrenaicus}. [NL.] (Old Chem.) See {Sal ammoniac} above.
    
 
   {Sal de duobus}, {Sal duplicatum} [NL.] (Old Chem.),
    potassium sulphate; -- so called because erroneously
    supposed to be composed of two salts, one acid and one
    alkaline.
 
   {Sal diureticus} [NL.] (Old Med. Chem.), potassium acetate.
    
 
   {Sal enixum} [NL.] (Old Chem.), acid potassium sulphate.
 
   {Sal gemmae} [NL.] (Old Min.), common salt occuring native.
    
 
   {Sal Jovis} [NL.] (Old Chem.), salt tin, or stannic chloride;
    -- the alchemical name of tin being Jove.
 
   {Sal Martis} [NL.] (Old Chem.), green vitriol, or ferrous
    sulphate; -- the alchemical name of iron being Mars.
 
   {Sal microcosmicum} [NL.] (Old Chem.) See {Microcosmic salt},
    under {Microcosmic}.
 
   {Sal plumbi} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead.
 
   {Sal prunella}. (Old Chem.) See {Prunella salt}, under 1st
    {Prunella}.
 
   {Sal Saturni} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead, or lead
    acetate; -- the alchemical name of lead being Saturn.
 
   {Sal sedativus} [NL.] (Old Chem.), sedative salt, or boric
    acid.
 
   {Sal Seignette} [F. seignette, sel de seignette] (Chem.),
    Rochelle salt.
 
   {Sal soda} (Chem.), sodium carbonate. See under {Sodium}.
 
   {Sal vitrioli} [NL.] (Old Chem.), white vitriol; zinc
    sulphate.
 
   {Sal volatile}. [NL.]
   (a) (Chem.) See {Sal ammoniac}, above.
   (b) Spirits of ammonia.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[add]l), n. [Hind. s[=a]l, Skr. [,c][=a]la.] (Bot.)
   An East Indian timber tree ({Shorea robusta}), much used for
   building purposes. It is of a light brown color,
   close-grained, heavy, and durable. [Written also {saul}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Semware Applications Language (Semware)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Security Access List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     SQL windows Application Language (SQL, Gupta)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Symbolic Assembly Language (assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     System Abstraction Layer
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 sal
  salt

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sal
  salt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sal
  floor; storey; story

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top