Search result for

-he hacks into the security system and transfers millions back to the people that they stole it from.-

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: he hacks into [...] tole it from., *he hacks into [...] tole it from.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

-he ( HH IY1) hacks ( HH AE1 K S) into ( IH1 N T UW0) the ( DH AH0) security ( S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0) system ( S IH1 S T AH0 M) and ( AH0 N D) transfers ( T R AE0 N S F ER1 Z) millions ( M IH1 L Y AH0 N Z) back ( B AE1 K) to ( T UW1) the ( DH AH0) people ( P IY1 P AH0 L) that ( DH AE1 T) they ( DH EY1) stole ( S T OW1 L) it ( IH1 T) from ( F R AH1 M).-

 


  

 
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
hacks
 • /HH AE1 K S/ [CMU]
 • (v) /h'æks/ [OALD]
  [hack]
 • การฟัน: การตัด, การสับ [Lex2]
 • การอึกอัก[Lex2]
 • เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน[Lex2]
 • จัดการ[Lex2]
 • เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ตัด: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน [Lex2]
 • ตัดถนน[Lex2]
 • เตะหน้าแข้ง: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้ [Lex2]
 • แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล [Lex2]
 • ไอ: ไออย่างรุนแรง [Lex2]
 • ขับรถรับจ้าง: ขับแท็กซี่ [Lex2]
 • ซ้ำซาก: จำเจ, น่าเบื่อ [Lex2]
 • นักเขียนที่ทำงานน่าเบื่อ[Lex2]
 • บริวารนักการเมือง[Lex2]
 • ม้าแก่: ม้าที่ใช้งานหนัก, ม้าที่เหนื่อยอ่อน [Lex2]
 • ม้าให้เช่า[Lex2]
 • รถรับจ้าง: แท็กซี่ [Lex2]
 • กองอิฐที่ยังไม่ได้เผา[Lex2]
 • วางบนหิ้ง[Lex2]
 • หิ้งตากอาหาร[Lex2]
 • (แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร ###S. chop,cut [Hope]
 • (n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง [Nontri]
 • (vt) ตัด,ฟัน,สับ,ฟาด(แข้ง) [Nontri]
 • /HH AE1 K/ [CMU]
 • (v) /h'æk/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
security
 • ความปลอดภัย: สวัสดิภาพ [Lex2]
 • ความมั่นคง: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย: สิ่งคุ้มกันภัย [Lex2]
 • ระบบรักษาความปลอดภัย: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม [Lex2]
 • ผู้ค้ำประกัน: การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน [Lex2]
 • หลักทรัพย์: พันธบัตร, หุ้น, หลักทรัพย์ค้ำประกัน [Lex2]
 • เกี่ยวกับการประกัน: ซึ่งค้ำประกัน [Lex2]
 • ความปลอดภัย,\nสิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง,\nการค้ำประกัน,\nหลักทรัพย์,\nธนบัตร,\nคนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน [LongdoEN]
 • (ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ [Hope]
 • (n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์ [Nontri]
 • /S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪkj'uəʳrɪtiː/ [OALD]
system
 • ระบบ: หลักการ [Lex2]
 • |das, pl. Systeme| ระบบ [LongdoDE]
 • (ซิส'เทิม) n. ระบบ,ระบอบ, [Hope]
 • (n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ [Nontri]
 • /S IH1 S T AH0 M/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstəm/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
transfers
 • /T R AE0 N S F ER1 Z/ [CMU]
 • /T R AE1 N S F ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /tr'ænsfɜːʳz/ [OALD]
 • (v) /tr'ænsf'ɜːʳz/ [OALD]
  [transfer]
 • ย้าย: เปลี่ยนตำแหน่ง, โยกย้ายตำแหน่ง(หน้าที่การงาน), โอนตำแหน่ง [Lex2]
 • ย้าย: เปลี่ยน, ยักย้าย, เคลื่อนย้าย, โยกย้าย [Lex2]
 • ส่งผ่าน: ถ่ายทอด, ถ่ายเท [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง, ส่ง, ขนถ่าย [Lex2]
 • เปลี่ยนมือ: โอน [Lex2]
 • ปลูกถ่าย[Lex2]
 • การเปลี่ยน: การแปลง [Lex2]
 • การโอน: การเปลี่ยนมือ, การเปลี่ยนเจ้าของ [Lex2]
 • การขนส่ง: การขนย้าย [Lex2]
 • การส่ง: การส่ง(จดหมาย), การมอบส่ง [Lex2]
 • การเผยแพร่: การถ่ายทอด [Lex2]
 • (แทรนซฺ'เฟอะ) vt.,vi.,n. (การ) ย้าย,โยกย้าย,โอน,จุดที่เคลื่อนย้าย,บุคคลที่เคลื่อนย้าย ###SW. transferability n. transferable adj. transferrable adj. transferrer n. ###S. convey,remove,make over [Hope]
 • (n) การโอน,การย้าย,การเปลี่ยนแปลง [Nontri]
 • (vt) โอน,โยกย้าย,ถ่าย,เปลี่ยน,เคลื่อนย้าย [Nontri]
 • /T R AE0 N S F ER1/ [CMU]
 • /T R AE1 N S F ER0/ [CMU]
 • (n) /tr'ænsfɜːʳr/ [OALD]
 • (v) /tr'ænsf'ɜːʳr/ [OALD]
millions
 • ประชาชน: มหาชน, คนจำนวนมาก [Lex2]
 • จำนวนมาก: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก [Lex2]
 • /M IH1 L Y AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɪlɪəʳnz/ [OALD]
  [million]
 • หนึ่งล้าน[Lex2]
 • หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)[Lex2]
 • |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน [LongdoDE]
 • (มิล'เยิน) n. หนึ่งล้าน pl. million,millions [Hope]
 • (n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท [Nontri]
 • /M IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /m'ɪlɪəʳn/ [OALD]
back
 • หลัง (ส่วนของร่างกาย): แผ่นหลัง [Lex2]
 • กระดูกสันหลัง[Lex2]
 • ส่วนหลัง: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย [Lex2]
 • พนักเก้าอี้: ที่พิง, พนักพิง [Lex2]
 • กองหลัง[Lex2]
 • ถอยหลัง: ถอย (รถ) [Lex2]
 • สนับสนุน: หนุนหลัง, ผลักดัน [Lex2]
 • เดินทางกลับ: กลับมา [Lex2]
 • หันหลังพิงกัน: หันหลังชิด [Lex2]
 • เขียนสลักหลัง: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ [Lex2]
 • วางเดิมพัน[Lex2]
 • ซึ่งผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ค้างชำระ: ค้างจ่าย [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ด้านหลัง[Lex2]
 • กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)[Lex2]
 • หันไปข้างหลัง[Lex2]
 • หวนกลับคืนมา: ย้อนกลับ [Lex2]
 • ตอบกลับ: ตอบรับ, ตอบโต้ [Lex2]
 • ผ่านมา: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต [Lex2]
 • (แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน ###S. rear -Conf. re- [Hope]
 • (adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง [Nontri]
 • (adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ [Nontri]
 • (n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • (vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน [Nontri]
 • /B AE1 K/ [CMU]
 • (v) /b'æk/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'iːpl/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
stole
 • ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง[Lex2]
 • ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง[Lex2]
 • กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ[Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของ steal[Lex2]
 • (สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal [Hope]
 • (vt) pt ของ steal [Nontri]
 • /S T OW1 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɒul/ [OALD]
  [steal]
 • ขโมย[Lex2]
 • (สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n. ###S. pilfer,rob,take,filch [Hope]
 • (vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน [Nontri]
 • /S T IY1 L/ [CMU]
 • (v) /st'iːl/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top