ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bailor-

B EY1 L ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bailor, *bailor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailorผู้ฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailor๑. ผู้มอบการครอบครองทรัพย์๒. ผู้ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bailor hasn't gotten back to me yet about your appeal.คนที่ฉันส่งไปประกันตัวยังไม่ติดต่อกลับมาเลย เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ Clawback (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฝากทรัพย์[n. exp.] (phūfāk sap) EN: bailor   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAILOR B EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailor (n) bˈɛɪlɔːr (b ei1 l oo r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bailor \Bail`or"\, n. (Law)
   One who delivers goods or money to another in trust.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bailor
   n 1: the person who delivers personal property (goods or money)
      in trust to the bailee in a bailment

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top