ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-alveolus-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alveolus, *alveolus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alveolus[N] ถุงลมเล็กๆ ในปอด
alveolus[N] รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alveolus๑. ถุงลม๒. เบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
alveolusแอลวีโอลัส, ถุงลม, ถุงที่มีผนังเป็นเยื่อบาง ๆ ยืดหยุ่นได้ อยู่ปลายสุดของแขนงขั้วปอด รอบ ๆ ถุงมีหลอดเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alveolus \Al*ve"o*lus\ ([a^]l*v[=e]"[-o]*l[u^]s), n.; pl.
   {Alveoli} (-l[imac]). [L., a small hollow or cavity, dim. of
   alveus: cf. F. alv['e]ole. See {Alveary}.]
   1. A cell in a honeycomb.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small cavity in a coral, shell, or fossil.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) A small depression, sac, or vesicle, as the socket
    of a tooth, the air cells of the lungs, the ultimate
    saccules of glands, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alveolus
   n 1: a tiny sac for holding air in the lungs; formed by the
      terminal dilation of tiny air passageways [syn: {alveolus},
      {air sac}, {air cell}]
   2: a bony socket in the alveolar ridge that holds a tooth [syn:
     {tooth socket}, {alveolus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top