ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-恭喜

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 恭喜, -恭喜-, *恭喜*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜[gōng xǐ] (vi ) แสดงความยินดี
恭喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on your little set-to with Rowley.[CN] 恭喜成功摆脱罗利 Foreign Correspondent (1940)
Congratulations[JA] おめでとうございます 恭喜 Cape No. 7 (2008)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.[CN] 我该恭喜祝福你们俩 Rebecca (1940)
- Congratulations.[CN] - 恭喜 I Wake Up Screaming (1941)
I congratulate you. - I congratulate you.[CN] 我恭喜你,我恭喜 Casablanca (1942)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 恭喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I suppose you, too, want to congratulate me... as the father of the heir to the throne of Russia.[CN] 殿下! 我想你也想恭喜我... 作为俄罗斯皇位 继承人的父亲 The Scarlet Empress (1934)
Congratulations, you wicked girl![CN] 真是恭喜你了 Episode #1.4 (2004)
You should have told me. Congratulations again, Mr. Baldwin.[CN] 你应该告诉我 再次恭喜你,包温先生 His Girl Friday (1940)
Congratulations![CN] 恭喜你啊阿欣 Taki no shiraito (1933)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks.[CN] 我得恭喜你迈克西姆现在看起来很开心 Rebecca (1940)
- Congratulations.[CN] -恭喜 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top