ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*temporaire*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: temporaire, -temporaire-
Possible hiragana form: てんぽらいれ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh. "Une chaleur temporaire.""Une chaleur temporaire." The Source of Magic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hām chūakhrāo) EN: temporary injunction   FR: injonction temporaire [f]
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent   FR: temporaire
อย่างไม่ถาวร[adv.] (yāng mai thāwøn) EN: temporarily   FR: temporairement
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhrāo) EN: pause ; suspend temporarily   FR: faire une pause ; suspendre temporairement

French-Thai: Longdo Dictionary
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temporaireje t'aime

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  temporaire /tɑ̃poʀɛʀ/ 
   temporary; provisional; temporary

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top