ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*studding*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: studding, -studding-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
studding[N] วัสดุที่ใช้ทำ stud
studdingsail[N] ใบเรือ, Syn. studding sail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
studding sail(สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม., Syn. stunsail,stuns'l

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
studding    (v) stˈʌdɪŋ (s t uh1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leesegel {n} [naut.]studding sail [Add to Longdo]
besetzendstudding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stud \Stud\, v. t. [imp. & p. p. {Studded}; p. pr. & vb. n.
   {Studding}.]
   1. To adorn with shining studs, or knobs.
    [1913 Webster]
 
       Thy horses shall be trapped,
       Their harness studded all with gold and pearl.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To set with detached ornaments or prominent objects; to
    set thickly, as with studs.
    [1913 Webster]
 
       The sloping sides and summits of our hills, and the
       extensive plains that stretch before our view, are
       studded with substantial, neat, and commodious
       dwellings of freemen.         --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studding \Stud"ding\, n.
   Material for studs, or joists; studs, or joists,
   collectively; studs.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top