ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*physical chemistry*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: physical chemistry, -physical chemistry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical chemistry[N] เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร, See also: วิชาเคมีกายภาพ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物理化学[wù lǐ huà xué, ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] physical chemistry, #43,189 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収着[しゅうちゃく, shuuchaku] (n) sorption (in physical chemistry) [Add to Longdo]
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry) [Add to Longdo]
物理化学[ぶつりかがく, butsurikagaku] (n,adj-no) physical chemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  physical chemistry
      n 1: the branch of chemistry dealing with the physical
           properties of chemical substances

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top