ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mitigated*

M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitigated, -mitigated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmitigated[ADJ] ไม่ลดน้อยลง, See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First, I must tell you I've been the most unmitigated and comprehensive ass.ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณก่อนว่า ผมเป็นไอ้โง่ Pride & Prejudice (2005)
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
Normal sentence is one week but because you have the nerve, the unmitigated gall, to actually call yourself the "Tooth Fairy"ซึ่งปกติจะควรตัดสินให้ทำหนึ่งสัปดาห์ แต่ว่า... เพราะเจ้ายังไม่รู้สึกสำนึกผิด โดยกระทำล้อเลียน กล้าออกปากเรียกตัวเองว่า "นางฟ้า ฟ.ฟัน" Tooth Fairy (2010)
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
This is an unmitigated disaster.นี่ช่างเป็นหายนะเเห่งความดักดาน Props (2012)
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ The Night Lands (2012)
Operation Songbird was an unmitigated disaster by anyone's measure, but not because they were dirty.ปฏิบัติการซองเบิร์ด เป็นความหายนะ ที่ใครก็ไม่อาจประเมินได้ แต่ไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดไม่ซื่อ Measure of a Man (2012)
Every direct confrontation has ended in absolute, unmitigated disaster.ทุกครั้งที่เผชิญหน้าจบลงด้วยความวอดวาย Mr. Right (2015)
But we both know your good works are mitigated by your evil deeds.แต่เราต่างก็รู้ว่า ด้านดีของคุณลดน้อยลง โดยการกระทำเลวร้ายของคุณ Live by Night (2016)
What about sorry for the unmitigated eco-apocalypse you created?แล้วการทำลายล้างระบบนิเวศน์ของเธอล่ะ This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักดาน[ADJ] unmitigated, Example: เขาโง่ดักดาน, Thai definition: คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D
UNMITIGATED AH0 N M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)
unmitigated (j) ˈʌnmˈɪtɪgɛɪtɪd (uh1 n m i1 t i g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
durch und durch; absolut; vollständig; richtig {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz; ungemildert; völlig; komplett {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz {adv}unmitigatedly [Add to Longdo]
gelindertmitigated [Add to Longdo]
mildern | mildernd | gemildert | mildert | Schäden mildernto mitigate | mitigating | mitigated | mitigates | to mitigate damages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mitigated \mitigated\ adj.
   made less severe or intense. {unmitigated}
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitigate \Mit"i*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Mitigated}; p. pr. &
   vb. n. {Mitigating}.] [L. mitigatus, p. p. of mitigare to
   soften, mitigate; mitis mild, soft + the root of agere to do,
   drive.]
   1. To make less severe, intense, harsh, rigorous, painful,
    etc.; to soften; to meliorate; to alleviate; to diminish;
    to lessen; as, to mitigate heat or cold; to mitigate
    grief.
    [1913 Webster]
 
   2. To make mild and accessible; to mollify; -- applied to
    persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This opinion . . . mitigated kings into companions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; assuage; allay. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top