ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consonne*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consonne, -consonne-
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
กลุ่มอักษรกลาง[n. exp.] (klum aksøn klāng) FR: classe des consonnes moyennes [m]
กลุ่มอักษรสูง[n. exp.] (klum aksøn sūng) FR: classe des consonnes hautes [f]
กลุ่มอักษรต่ำ[n. exp.] (klum aksøn tam) FR: classe des consonnes basses [f]
ไม้ทัณฑฆาต[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
มาตราตัวสะกด[n. exp.] (māttrā tūasakot) FR: consonnes finales [f]
พยัญชนะ[n.] (phayanchana) EN: consonant   FR: consonne [f]
พยัญชนะและสระ[n. exp.] (phayanchana lae sara) EN: consonants and vowels   FR: consonnes et voyelles [fpl]
พยัญชนะไทย[n. exp.] (phayanchana Thai) EN: Thai consonant   FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f]
ทัณฑฆาต[n.] (thanthakhāt) EN: mark above a consonant to indicate that it is silent (–์)   FR: signe d'annulation d'une consonne (–์)
ตัวสะกด[n. exp.] (tūasakot) EN: final consonant ; final voiced consonant   FR: consonne finale [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  consonne /kɔ̃sɔn/ 
   consonant

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top