ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*battering*

B AE1 T ER0 IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: battering, -battering-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battering[N] การทุบตีอย่างรุนแรง
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A penis is a thruster, a battering ram, if you will.ไอ้จ้อนคือ ผู้ผลักดัน เรียกว่าเป็นดุ้นน่ะ ถ้าอยากเรียก The Story of Us (1999)
Take it all. Battering rams, flares. Everything.แบกไปให้หมด ที่พังประตู พลุ ฯลฯ [Rec] 2 (2009)
Sir, who got the battering ram?บอส ใครจะถือที่พังประตู [Rec] 2 (2009)
Battering ram!ที่พังประตูมาซิ [Rec] 2 (2009)
Watch it, battering ram!ดูนี่สิ ที่พังประตู [Rec] 2 (2009)
I'd be like a medieval battering ram.ฉันอยากเป็นเหมือนแกะยุคกลางที่ทนแรงปะทะได้ Audition (2010)
Yeah, he's like a human battering ram, like, like,ใช่เขาเหมือนกับ มนุษย์แบตเตอรี่ คล้ายๆว่า เขามีหัวใจที่กล้าหาญพอ Audition (2010)
My teammates can push my chair like a battering ram.ฉันให้เพื่อนร่วมทีมช่วยเข็นน่ะ เหมือนมีรถเข็นแบตเตอรี่ Britney/Brittany (2010)
We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision.เรากำลังล้อมโจมตีเครื่องจักรกล ต่อสู้่กับพวกเครื่องยิงธนู เครื่องยิงก้อนไฟ พระองค์ย่อมตัดสินใจได้ยาก The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Now there 's bigger ones battering me...ตอนนี้มีตัวนึงใหญ่โคตรกำลังเล่นงานฉัน... Attack the Block (2011)
Now, even though this programme has taken a terrible battering in the newspapers in recent weeks, we have made every effort we possibly can to make sure this series is unaffected.ถึงแม้ว่ารายการนี้ จะโดนโจมตี จากหนังสือพิมพ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำทุกอย่าง เท่าที่ทำได้ Episode #18.1 (2012)
- Who drove the battering ram?- ใครขับรถคันนี้? Quill (2012)
It's a battering ram into a much bigger subject.มันเป็นกระทุ้งในเรื่องใหญ่มาก Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batteringSomeone is battering at the door.
batteringWaves were battering the shore.

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTERING B AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battering (v) bˈætərɪŋ (b a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, ] battering ram [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einschlagen; schlagen (auf) | einschlagend, schlagend | eingeschlagen; geschlagen | schlägt ein | schlug einto batter | battering | battered | batters | battered [Add to Longdo]
verbeulend; zerschlagendbattering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破城槌[はじょうつい, hajoutsui] (n) battering ram [Add to Longdo]
乱打[らんだ, randa] (n,vs) hitting; battering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batter \Bat"ter\ (b[a^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Battered}
   (b[a^]t"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Battering}.] [OE. bateren,
   OF. batre, F. battre, fr. LL. battere, for L. batuere to
   strike, beat; of unknown origin. Cf. {Abate}, {Bate} to
   abate.]
   [1913 Webster]
   1. To beat with successive blows; to beat repeatedly and with
    violence, so as to bruise, shatter, or demolish; as, to
    batter a wall or rampart.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear or impair as if by beating or by hard usage. "Each
    battered jade." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metallurgy) To flatten (metal) by hammering, so as to
    compress it inwardly and spread it outwardly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 battering \bat"ter*ing\ n.
   the act or process of subjecting to strong repeated blows.
 
   Syn: banging.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top