ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archenemy*

AA1 R CH EH1 N AH0 M IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archenemy, -archenemy-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's the soldier villain who fights the hero with his hands... and then there's the real threat- the brilliant and evil archenemy... who fights the hero with his mind.พันธุ์นึงเป็นผู้ร้ายพันธุ์อึด ต่อสู้กับฮีโร่ด้วยกำลัง อีกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ร้ายจริงๆ ผู้ร้ายอัจฉริยะตัวฉกาจ Unbreakable (2000)
Nothing to do with the fact that I'm the brother of your archenemy.ไม่เกี่ยวกับความจริงที่ว่า ผมเป็นพี่ชายศัตรูตัวร้ายของคุณ Bride Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archenemyHe said I was his archenemy. How did we arrive at a situation like this?

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHENEMY    AA1 R CH EH1 N AH0 M IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzfeind {m}; Erzfeindin {f} | Erzfeinde {pl}arch-enemy; archenemy | arch-enemies; archenemies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archenemy \Arch`en"e*my\, n. [Pref. arch- + enemy.]
     A principal enemy. Specifically, Satan, the grand adversary
     of mankind. --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top