ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* how are you*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: how are you, - how are you-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
how are youGood day. How are you today?
how are youHello, John! How are you?
how are youHi, Bill. How are you?
how are youHi! How are you?
how are youHi, how are you, everyone?
how are youHi, Mimi! How are you doing?
how are youHi, Susan. How are you!
how are youHi! Thanks for flying with us. How are you today.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过得去[guò dé qù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ, / ] lit. can pass through (an opening); fig. can get by (in life); tolerably well; not too bad; How are you getting by?; How's life? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
お元気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you? [Add to Longdo]
ご機嫌いかがですか[ごきげんいかがですか, gokigen'ikagadesuka] (exp) (uk) How are you? [Add to Longdo]
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
何方へ[どちらへ, dochirahe] (exp) (uk) (col) how are you? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top