ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*巤*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -巤-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邋, lā, ㄌㄚ] sloppy; rags
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 4,901
[鬣, liè, ㄌㄧㄝˋ] a man's whiskers; a horse's mane; a fish's fin
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Whiskers 巤 of hair 髟; 巤 also provides the pronunciation,  Rank: 5,372
[躐, liè, ㄌㄧㄝˋ] to stride over; to step across
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 6,764
[镴, là, ㄌㄚˋ] tin, solder
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,148
[臘, là, ㄌㄚˋ] December; year's end sacrifice; dried meat
Radical: Decomposition: 巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 8,093
[蠟, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 9,530
[巤, liè, ㄌㄧㄝˋ] a mouse's whiskers; a horse's mane; a fish's dorsal fin
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  鼠 (shǔ ㄕㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A mouse's 鼠 whiskers 巛
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog
[鑞, là, ㄌㄚˋ] tin, solder
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top