ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*孝道*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 孝道, -孝道-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, ] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter, #42,916 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝道[こうどう, koudou] (n) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that father lost, lost his, and the survivor bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow.[CN] 儿子会失去父亲 父亲也会失去父亲 后死的儿子为尽孝道 必须有一个时期服丧守制 Hamlet (2000)
And to conclude... ..the victory fell on us. YES! YES![CN] 虽然忠心和孝道在我的灵魂里发生剧烈的 争战,可是大义所在,只好把私恩抛弃不顾。 Great Performances (1971)
I'm trying to be a good son Assholes![CN] 那叫孝道孝道 Bleak Night (2011)
See how hard your dad works to earn money.[CN] 你得看看你爸爸赚钱有多辛苦以后才能尽孝道 Veteran (2015)
What I am prevents me from being a responsible daughter[CN] 我不能盡孝道照顧媽媽 Naked Weapon (2002)
I think you should[CN] 为人子女是很应该尽孝道 Prison on Fire II (1991)
I will do it, I am filial[CN] 我! 我来尽一下孝道好了 Young and Dangerous 3 (1996)
At that time piety was fashionable at the court.[CN] 那时侯孝道盛行于皇宫 Babette's Feast (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top