ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鯰-, *鯰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鯰, nián, ㄋㄧㄢˊ] sheatfish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  念 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nián, ㄋㄧㄢˊ, / ] sheatfish (Parasilurus asotus); oriental catfish, #37,085 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なまず, ] (n ) ปลาดุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまず;ナマズ, namazu ; namazu] (n) (1) (uk) catfish (esp. the Amur catfish, Silurus asotus); (2) (arch) earthquake [Add to Longdo]
[なまずひげ, namazuhige] (n) drooping moustache [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We wanna get bit. That's the plan.[CN] 希望某條大魚狠狠咬上來 我們好把牠拖出來 Deepwater Horizon (2016)
I got a two-acre pond that is just thick with catfish and bass...[JA] 2エーカーの池があって やらバスでごった返してる The Accountant (2016)
Yep, 65 pounds.[CN] 那是魚嗎? Deepwater Horizon (2016)
"Catfish" Hunter hated Billy Martin.[CN] 魚獵人隊 還討厭比利馬丁呢 Boca (1999)
Yeah. His sweaty handshake was like slapping a catfish.[CN] 是啊 他握手輕得就像撫過一條 Bad Dad (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top