ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高清电视

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高清电视-, *高清电视*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高清电视[gāo qīng diàn shì, ㄍㄠ ㄑㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] HDTV; high definition TV [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Putting in the HD? Come on in.[CN] 搬高清电视的? The Chaperone (2011)
HD, motorcycles. It's all a pimp game.[CN] 高清电视、摩托车,都是帮凶 Couples Retreat (2009)
This is low-level stuff, Supes. Promise. Like telly in HD.[CN] 超人 这是低端技能 我发誓 就像高清电视 Superman vs. The Elite (2012)
Goldfinger He's the man The man with the Midas touch[CN] 007系列第三部 之 金手指 Gold Finger 1964 (高清电视版) (欢迎到迈阿密海滩) Goldfinger (1964)
Who says quality TV is dead?[CN] 谁说高清电视不行了? One Day (2011)
He's shooting at a relatively close range for a sniper, but when you throw in the fact that it's at night and these aren't stationary targets, they're moving.[CN] 而AN/PVS -10 新式的夜视镜 就像是打开了高清电视一样 微光夜视瞄准镜 找寻目标本来就困难 Sniper: Inside the Crosshairs (2009)
My brother was addicted to American TV.[CN] 我兄弟沉迷于美国的高清电视 Sleep Dealer (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top