ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飆-, *飆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飆, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 風; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 8,307

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #7,563 [Add to Longdo]
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]
飙升[biāo shēng, ㄅㄧㄠ ㄕㄥ, / ] to rise rapidly [Add to Longdo]
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] gossip; idle chat [Add to Longdo]
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Commissioner Gilson has slapped Bly and teammate, Joe Tanto with a $25,000 fine for their recentjoyride through downtown Chicago.[CN] 大會委員吉爾遜對布萊及其隊友,喬坦托... 處以$25,000的罰金 ...以示懲戒他們在芝加哥郊區車兜風的事件 Driven (2001)
There you have it, James Bly obviously very pensive about the upcoming race.[CN] 各位,風新人王吉米布萊... Driven (2001)
Automatic?[CN] 不是車手哦 Four Seasons: Natsuko (1980)
And he's smart at driving[CN] 我這個兄弟車一流 Zheng hong qi xia (1991)
Unemployment soared along with business bankruptcies.[CN] 隨著企業破產失業率 The Money Masters (1996)
Ever since you started kicking my ass on everything with wheels it's been us.[CN] 從你車得比我快的那天... Driven (2001)
Let's run it out of them.[CN] 讓我們馬吧 Tombstone (1993)
And they were familiar with roads of HK and they are all good drivers[CN] 熟悉香港的道路,而且車一流 Zheng hong qi xia (1991)
Tanto's making a very fast exit from the pit. Look at this![CN] 坦托極速離修護區 你看看! Driven (2001)
I have no doubt that you saw him, but what really happened is when you saw him, you were so scared shitless that you crashed your precious ten speed into the stop sign, bumped your head on the curb[CN] 我毫不懷疑 你看見他, 但真正發生的事情是 當你看到他時, 你實在是太害怕,你狂 墜毀您寶貴的十速 Harry and the Hendersons (1987)
I named, I can't believe it's not butter![CN] 所以我... 上次Da對我發后 我們對她也是這么想的 Big Brother (2000)
-I used to think you just put gas in--[CN] - 我以為你們只是加加油、車── Driven (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top