ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

防壁

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防壁-, *防壁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] (n) protective wall; bulwark [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which is why you're behind our invisible barrier system... which protects you from things like Dilophosaurus venom.[JA] これは見えない防壁内を 運行し... 様々な毒や危険から 貴方を保護します Jurassic World (2015)
The implant will shock it if it gets too close to a perimeter fence.[JA] 防壁に近づけば 端末が衝撃を与える Jurassic World (2015)
It's a "magic key" that can decode and unlock almost every protection code.[CN] 程序就被偷走 流到黑市里去了 因为这程序能解几乎所有的密码 把防壁给打开 Honky Tonk Women (1998)
The protection they have only let me get the file's name.[CN] 被防壁挡住了,只知道计划名称 Ghost in the Shell (1995)
But he cracked through the protection around some of our most secret files and managed to send a program with a ghost-line on it through.[CN] 但他穿过了最严密的防壁 控制组装了义体后 传输了具有Ghost序列的程序进去 Ghost in the Shell (1995)
The pyramid is the only place in the city we can defend.[JA] ピラミッドが唯一の防壁 No One (2016)
I may have entered this cyborg body because I was unable to crack Section 6's attack protection but it was of my own free will that I came here.[CN] 虽然我之所以会进入这具义体 是因为无法破解6课的攻性防壁 但来到这里,是我的自愿行为 Ghost in the Shell (1995)
The tube is protected by a laser grid, and we can only power that down for 15 seconds.[JA] レーザー防壁は 15秒なら止められる Ant-Man (2015)
We then constructed special anti-Puppet Master attack protection to lure him into a secret cyborg body.[CN] 最终构造出了专门对付"傀儡师"的特殊攻性防壁 能够将他逼进某具秘密义体中 Ghost in the Shell (1995)
Testudo![JA] 移動防壁 The Legend of Hercules (2014)
That means destabilizing precise structural tipping points so the building's collapse will entomb the reactor without impairing its shielding.[JA] 防壁が無傷のまま 建物が崩壊するよう― 正確に構造臨界点を崩せ On Thin Ice (2013)
Those mountains are a natural fortification.[JA] あの山は自然の防壁 The Broken Man (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] Schutzwand, Schutzwall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top