ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胡麻

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胡麻-, *胡麻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡麻[hú má zǐ, ㄏㄨˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, ] sesame seed [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
胡麻[ごま, ] (n ) งา เมล็ดงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
胡麻[ごまあぶら, gomaabura] (n ) น้ำมันงว

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡麻[ごま, goma] (n) (uk) sesame (seeds) [Add to Longdo]
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of [Add to Longdo]
胡麻[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray [Add to Longdo]
胡麻[ごまさば;ゴマサバ, gomasaba ; gomasaba] (n) (uk) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
胡麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
胡麻[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
胡麻斑海豹[ごまふあざらし, gomafuazarashi] (n) (uk) spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chewed that bone 'til the fella got nervous and he ran.[CN] 咀嚼了那一骨头'胡麻这 fella 变得紧张,而且他跑。 A Good Marriage (2014)
WAIT TIL YOU SEE WHAT'S NEXT?[CN] 等候胡麻你 理解什么是下一个 Evil Feed (2013)
I'm gonna make so much stuff with flax and probiotics... and things with kale.[CN] 我要用胡麻跟益生菌做很多东西 还要用羽衣甘蓝来做菜 Devil's Due (2014)
♪ Sweet dreams 'til sunbeams find you ♪[CN] 甜蜜梦'胡麻 阳光找你们 A Good Marriage (2014)
I'll order you some gâteau aux poivres.[CN] 我给你点了一些胡麻奶油点心 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
¶ WAIT TIL YOU GET DESERT, THEN YOU'RE REALLY SURPRISED ¶[CN] 等候胡麻你拿沙漠, 然后你真的被吃惊 Evil Feed (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top