ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考古

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考古-, *考古*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚ, ] an archeologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Archaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.考古学者とは昔の民族の生活様式についての糸口を捜し求める人達である。
He is an archeologist's assistant.彼は考古学者の助手である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm concerned that if it comes to a choice between the Ghost Killer, your archaeological endeavors, and your personal life, the Ghost Killer will lose.[JA] ゴースト殺人犯の捜査が あなたの考古学の仕事の 邪魔にならないか心配してるの The Ghost in the Killer (2014)
An archeologist with a skirt slit to the crotch.[CN] 裙子开叉到大腿的考古学家 The Barbarian Invasions (2003)
Ten years does not classify these as archaeological.[JA] 10年程度じゃ 考古学に分類されないわ The Ghost in the Killer (2014)
In 2015 an American archeological company bought a military manuscript from the Han Dynasty[JA] <2015年に米国の 考古学遺物を取り扱う会社が> <中国の漢の時代に 関する軍事文書を入手した> Dragon Blade (2015)
Not some Oxford archaeologist or some stiff-ass Harvard professor.[CN] 不是什么考古学家或教授找到你 The Rundown (2003)
I'm not a priest.[CN] 我是考古学家,不是牧师 Exorcist: The Beginning (2004)
You just presided over the theft of a piece of evidence, which also happens to be a priceless archeological treasure.[JA] 君は 泥棒に証拠品を渡したのさ それがたまたま 恐ろしく高価な 考古学の宝でね Dead Clade Walking (2014)
So... what turns a man of the cloth into an archaeologist?[CN] 是什么让一个教士变成了考古学家? Exorcist: The Beginning (2004)
I was just kidding.[CN] 长的不错啊 你喜欢考古那就去呀 Swimming Pool (2003)
The Kirkland Archeological Society wants me to write a paper about its discovery.[JA] 自分の腹を満たしに カークランドの考古学協会が The Turn in the Urn (2014)
You're an Oxford-educated archaeologist... an expert in religious icons.[CN] 牛津考古学毕业 宗教圣像方面的专家 Exorcist: The Beginning (2004)
This is a valuable archaeological find.[CN] 这是颇有价值的考古发现 AVP: Alien vs. Predator (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top