ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考古

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考古-, *考古*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚ, ] an archeologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Archaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.考古学者とは昔の民族の生活様式についての糸口を捜し求める人達である。
He is an archeologist's assistant.彼は考古学者の助手である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm concerned that if it comes to a choice between the Ghost Killer, your archaeological endeavors, and your personal life, the Ghost Killer will lose.[JA] ゴースト殺人犯の捜査が あなたの考古学の仕事の 邪魔にならないか心配してるの The Ghost in the Killer (2014)
Method is everything in archaeology.[CN] 在考古学中,方法就是一切 The Mummy (1932)
Ten years does not classify these as archaeological.[JA] 10年程度じゃ 考古学に分類されないわ The Ghost in the Killer (2014)
That's where we'll find the diggings.[CN] 也就是考古遗迹的所在地 Planet of the Apes (1968)
In 2015 an American archeological company bought a military manuscript from the Han Dynasty[JA] <2015年に米国の 考古学遺物を取り扱う会社が> <中国の漢の時代に 関する軍事文書を入手した> Dragon Blade (2015)
You just presided over the theft of a piece of evidence, which also happens to be a priceless archeological treasure.[JA] 君は 泥棒に証拠品を渡したのさ それがたまたま 恐ろしく高価な 考古学の宝でね Dead Clade Walking (2014)
Does Your Honor deny in one breath the existence of Zoology, Geology and Archaeology?[CN] 法官大人你是一口气否认了 动物学 地理学和考古学的存在么 Inherit the Wind (1960)
The Kirkland Archeological Society wants me to write a paper about its discovery.[JA] 自分の腹を満たしに カークランドの考古学協会が The Turn in the Urn (2014)
Cornelius... lf you have a moment, I'd like to discuss this expedition of yours in more detail.[CN] 康尼利 若你今天有时间 我想和你详谈你的考古研究 Planet of the Apes (1968)
The young ape with a shovel. I hear you're planning another archaeological expedition.[CN] 听说你 在计划考古研究 Planet of the Apes (1968)
You see, I am loath to open ancient tombs... rob a nation of its treasure and call it archaeology.[CN] 你瞧,我非常不願意打開那些古老的墳墓... ...去盜取古代王國的財產,還美其名曰「考古 The Tomb of Ligeia (1964)
Sustained.[CN] 你的考古理论 Planet of the Apes (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top