ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

真似しんぼ*真似しんぼう*真似しん坊

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真似しんぼ*真似しんぼう*真似しん坊-, *真似しんぼ*真似しんぼう*真似しん坊*
Japanese-English: EDICT Dictionary
真似しんぼ;真似しんぼう;真似しん坊[まねしんぼ(真似しんぼ;真似しん坊);まねしんぼう(真似しんぼう;真似しん坊), maneshinbo ( mane shinbo ; mane shin bou ); maneshinbou ( mane shinbou ; mane shin ] (n) copycat [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

真似しん*真似しんぼう*真似

 


  

 
真似
 • (まね) (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [EDICT]
しん
 • () (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [EDICT]
 • (参) (n) (See 二十八宿) Chinese "Three Stars" constellation (one of the 28 mansions) [EDICT]
 • (信) (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [EDICT]
 • (心) (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [EDICT]
 • (新) (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [EDICT]
 • (晋) (n) (See 西晋,東晋) Jin (dynasty of China, 265-420 CE) [EDICT]
 • (真) (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) [EDICT]
 • (秦) (n) Qin (dynasty of China; 221-206 BCE); Ch'in [EDICT]
 • (芯) (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [EDICT]
 • (親) (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [EDICT]
 • (震) (n) zhen (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
 • (清) (n) Qing (dynasty of China, 1616-1912); Ch'ing [EDICT]
 • (瞋) (n) {Buddh} (See 瞋恚) dosa (ill will, antipathy) [EDICT]
 • (嗔) (n) {Buddh} (See 瞋恚) dosa (ill will, antipathy) [EDICT]
 • (讖) (n) (obsc) foretelling; prophecy [EDICT]
 • (軫) (n) (See 二十八宿) Chinese "Chariot" constellation (one of the 28 mansions) [EDICT]
しんぼう
 • (信望) (n) confidence; popularity [EDICT]
 • (心房) (n,adj-no) atrium; chamber of the heart [EDICT]
 • (心棒) (n) shaft; axle [EDICT]
 • (深謀) (n) deliberate; careful; thoughtful; deeply laid plan [EDICT]
 • (辛抱) (n,vs) patience; endurance; (P) [EDICT]
する
 • () (conj) thereupon; hereupon; (P) [EDICT]
 • () (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [EDICT]
 • (為る) (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [EDICT]
 • (刷る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (摺る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (擦る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (摩る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (磨る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (擂る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (掏る) (v5r,vt) (See 掏摸) to pick someone's pocket [EDICT]
 • () (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [EDICT]
 • () (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [EDICT]
 • (ぼう) (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [EDICT]
 • (fāng, ㄈㄤ) subdivision of a city [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top