ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珠玉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠玉-, *珠玉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, / ] gems at the side (成语 saw); flanked by genius, #891,916 [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
字字珠玉[zì zì zhū yù, ㄗˋ ㄗˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] every word a gem (成语 saw); magnificent writing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] (n) gem; jewel; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, Diamond Tiara?[CN] 对吧,珠玉冠冠? Call of the Cutie (2011)
I can't go to Diamond Tiara's cuteceañera without one.[CN] 如果没有,我就不能去参加珠玉冠冠的可爱大联欢 Call of the Cutie (2011)
But now I realize even the most precious gem cannot compare to your beauty.[CN] 但是我发现 没有什么珍珠玉石能衬托出你的美 Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)
He set the bar pretty high. He proposed that night.[CN] 他可是珠玉在前啊 都求婚了 The Apprentice (2014)
Maybe we could go to Diamond Tiara's cuteceañera together?[CN] 也许我们可以一起去珠玉冠冠的可爱大联欢 Call of the Cutie (2011)
This is Bead of Butterfly Pupa to bring you fortune for your diligence.[JA] これは超のさなぎの数珠玉 勤勉なあなたに 大きな運がめぐってきますように Cape No. 7 (2008)
We don't have cutie marks... Diamond Tiara and Silver Spoon drive us crazy...[CN] 没有可爱标记,珠玉冠冠和白银勺勺快让我发疯了 Call of the Cutie (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top