ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獵-, *獵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
狩猎[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥ, / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.[CN] 在森林的狩從清晨一直持續到日落 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的犬 我愛打 我愛捕殺一切飛翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
- Only that I'm in no shape to join the hunting set.[CN] -隻發現我無意中加入了捕 The Uninvited (1944)
My daughter doesn't enjoy hunting.[CN] 我不認為 我女兒很少關心打的事 Les Visiteurs du Soir (1942)
Hunting is so sad.[CN] 打太殘忍了 我喜歡鳥兒 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'd lost my quarry, so I was looking for you.[CN] 我在找你 我找不到物蹤跡了 Les Visiteurs du Soir (1942)
The hunt is over!"[CN] 狩結束了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布盧郡的人,我要請他們去打 這是狩的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I hope you also know hunting songs.[CN] 但願你們也會唱一些打的歌曲 Les Visiteurs du Soir (1942)
I come to take leave, Brunhild. We are starting for the hunt in the Odenwald forest.[CN] 我是來道別的,布侖希爾德 我們要去森林狩 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It's not our fault. We both thought we'd caught a tender new victim.[CN] 這不是我們的錯 我們都以為聞到味道 發現新物了 Les Visiteurs du Soir (1942)
Never thought Bobby was a killer at heart.[CN] 從沒想過波比在本質上是個 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top