ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歯科医

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歯科医-, *歯科医*
Japanese-English: EDICT Dictionary
歯科医[しかい, shikai] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]
歯科医[しかいいん, shikaiin] (n) dental clinic; dental surgery [Add to Longdo]
歯科医[しかいし, shikaishi] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]
歯科医師国家資格試験[しかいしこっかしかくしけん, shikaishikokkashikakushiken] (n) National Dentistry Examination [Add to Longdo]
歯科医[しかいじゅつ, shikaijutsu] (n) dentistry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The committee man is a dentist in private life.その委員は私生活においては歯科医である。
The dentist will see you only by appointment.その歯科医には予約をしないと見てもらえない。
It happened that her husband was a dentist.たまたま彼女の夫は歯科医だった。
The generous dentist contributed some two billion yen to charity.気前の良いその歯科医はおよそ20億円を慈善事業に寄付した。
The dentist pulled out her bad tooth.歯科医は彼女の虫歯を引き抜いた。
He is a dentist by profession.彼の職業は歯科医である。
She has two sons; one of them is a doctor, and the other is a dentist.彼女には息子が2人いる。1人は医者で、もう1人は歯科医だ。
She practices as a dentist.彼女は歯科医を開業している。
Mr Suzuki is not a dentist but a physician.鈴木さんは歯科医ではなく、内科医だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Positive ID means we check x-rays and dental records.[JA] エックス線写真と、歯科医のカルテで 照合するしか無いですね Halloween II (1981)
A lot of bigwigs go to that dentist.[JA] (黛) あの歯科医院は有名人御用達の歯医者だそうだ Hero (2007)
The medical building over there. He's a doctor and I'm a dentist.[JA] 医療ビルです 彼も医者で 私は歯科医 Hollow Triumph (1948)
I'm just a dentist.[JA] 私は歯科医だ。 The Hangover (2009)
- My mother... a shirley partridge wanna-be... would like for me to go to dental school.[JA] 歯科医になることだ My First Mister (2001)
But when we questioned him... he insisted he'd been at the dentist's that night in Akasaka.[JA] だが 我々の事情聴取に対し花岡は その夜は 赤坂の歯科医院で治療を受けていたと否定した Hero (2007)
- Bernard's a dentist...[JA] ベナードは歯科医だし... Something Nice Back Home (2008)
My parents are dentists[JA] 歯科医です Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Jill, you're never gonna be a hit girl, just a stupid, stumbling, bumbling, can't-kill-anything ex-dental assistant.[JA] 女の殺し屋にはなれない バカで つまづいたりヘマばっかで 人1人殺せないような 元歯科医助手はな The Whole Ten Yards (2004)
Get a dentist to meet me there in half an hour.[JA] 30分後にそこへ歯科医を 連れて来てくれないか Halloween II (1981)
Look, if this is about the amount of nitrous oxide I gave you...[JA] 歯科医院でのことでしたら 謝ります The Whole Ten Yards (2004)
A part-time security guard confirms he saw Hanaoka... in the building.[JA] 歯科医院が入ってるビルの警備員が花岡を見たと証言してるんだ その警備員が・・・ 梅林圭介 Hero (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯科医[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top