ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果物

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果物-, *果物*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果物[くだもの, kudamono] (n) ผลไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
果物[くだものかご, kudamonokago] (n) ตะกร้าใส่ผลไม้
果物[くだものや, kudamonoya] (n) ร้านขายผลไม้
果物[くだもの, kudamono, kudamono , kudamono] (n ) ผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
果物(P);菓物[くだもの(P);かぶつ(果物), kudamono (P); kabutsu ( kudamono )] (n) fruit; (P) [Add to Longdo]
果物[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress [Add to Longdo]
果物[くだものかご, kudamonokago] (n) fruit basket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They deal in fruit and vegetables at that store.あの店では果物と野菜を販売している。
California is famous for its fruit.カリフォルニアは果物で有名です。
This fruit has a bad taste.この果物はいやなにおいがする。
This basket of fruits is a slight acknowledgement of your kindness.この果物はご親切に対するお礼のしるしです。
How delicious this fruit is!この果物はなんておいしいんでしょう。
This fruit has not matured enough to be picked.この果物は摘み取られるほどのは成長していない。
Help yourself to the fruit.ご自由に果物をお取り下さい。
But the rise in prices is a consequence of that policy.しかし、その政策の結果物価が上がった。
We have a wide choice of fruits at the supermarket.そのスーパーではいろいろな種類の果物が選べる。
The fruit smells delicious.その果物はおいしそうな匂いがする。
The fruit is still too sour to eat.その果物はまだすっぱすぎて食べられない。
The fruit is similar to an orange in shape and to a pineapple in taste.その果物は形はオレンジに似ていて、味はパイナップルのようだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fruit, and just part of your dinner.[JA] 果物とか 夕食を少しだけじゃない Feed (2017)
45 minutes a day on average it would be much more efficient if that good was made available to them and to others when needed.[CN] 一般情况下每天使用45分钟 如果物品提供给一些人当他们需要时 这将更有效率 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
If the density of the object is less than that of the substance in which it is immersed....[CN] 如果物体的密度 小于它所浸泡的液体时 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
I hates fruits and vegeterribles.[JA] 俺は 果物や野菜が嫌いだ The BFG (2016)
- I know. Looks good.[JA] -ボストンにはこのような果物ない Live by Night (2016)
Dad, couldn't you see, that war was inevitable when you produce scarcity when you produce scarcity?[CN] 老爸,你难道看不出来,如果物资缺乏, 战争就无法避免? Zeitgeist: Addendum (2008)
Heifer, it's not a con job if you got your money's worth.[CN] Heifer 如果物有所值的话 那就不能算是诈骗 The Fourth Man in the Fire (2008)
then we'll give it back.[CN] 如果物主出现了就还给他好了 Doraemon: Nobita and the New Steel Troops: ~Winged Angels~ (2011)
And if you like that sword so much, Your Lordship, you can keep it to peel your grapes.[JA] その剣が そんなに気に入ったのなら そのまま持っていればいい 果物の皮をむくのにいい King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Fruit stand![JA] 果物屋! Is There Anybody Out There? (2015)
Hey, Franny, finish your fruit, okay? ♪ go against us, might beat you ♪ ♪ with the defense, we defeat you ♪[JA] フラニー、 果物食べてちょうだい、いい? うわー! A Flash of Light (2017)
Everything from, uh, fruits to veggies.[JA] 野菜に果物、全部だ The Tandyman Can (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果物[くだもの, kudamono] Obst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top