ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

曖昧

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曖昧-, *曖昧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖昧[あいまいさ, aimaisa] (n) (See 曖昧) ambiguity [Add to Longdo]
曖昧模糊[あいまいもこ(uK), aimaimoko (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) obscure; vague; ambiguous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、曖昧模糊とした意見だねえ。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ曖昧です。
This paragraph is vague.この段落は意味が曖昧だ。
The law is full of ambiguities.その法律には曖昧な点が多い。
The vague rumor proved to be false.その曖昧な噂は嘘だと分かった。
No ambiguities are allowed in a contract.契約には曖昧な箇所があってはならない。
The meaning is still obscure to me.私にはその意味がいまだに曖昧だ。
His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.彼の論文は意味不明。第一、主題が曖昧だ。
His ambiguous reply made her all the more irritated.彼の曖昧な返事は、なおさら彼女をいらいらさせた。
The accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.被告は、曖昧なことをしゃべって、かんじんなことを話したがらなかった。
The meaning of this sentence is ambiguous.この文の意味は曖昧だ。
He may well just say something ambiguous again.彼はまた曖昧な事を言うかも知れない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gee, can you vague that up for me?[JA] もっと曖昧に言えないか? Welcome to the Hellmouth (1997)
I got to stop giving her I.D. bracelets, subtle innuendoes, taking Polaroids outside of her bedroom window late at night.[JA] 宝石とか曖昧な言葉を やめなきゃ。 夜に寝室の窓から Witch (1997)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?[JA] 何もかも憶えていますか? 曖昧さはないの? Gimme Some Truth (2009)
He looks, does he not, like a constantly shifting, vague blur and nothing more, am I right?[JA] 彼は、彼じゃないかもですが、 常に変化し、曖昧なモヤ・・・ なんとも言えない、でしょう? A Scanner Darkly (2006)
Push them away, then pull them in.[CN] 在曖昧之中拉拉扯扯 Episode #1.16 (2010)
She was having an affair with somebody very big in the Church.[CN] 她和教會裏的某個大人物有曖昧 The Blood on His Hands (2010)
I've always been pretty fuzzy, sir, and this came through sharp as a knife.[JA] かなり曖昧ですが 何かが違います Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004)
No, he didn't cheat on me. We're dating non-exclusively.[CN] 不算啦 我們還在曖昧 Shiny Happy People (2010)
It's you who ha an affair with my husban![CN] 是你與我的丈夫有曖昧關係﹗ The Unseeable (2006)
Getting a little steamy in there.[CN] 感覺有點曖昧 How Insensitive (2010)
You expect me to believe we're a victim of some French farce?[CN] 帶有曖昧的字眼你知道嗎? 2 Days in Paris (2007)
Something to do wi work. Just be vague.[JA] 曖昧でいいから Red Sauce (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top