ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引き数

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引き数-, *引き数*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 引き数 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *引き数*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) {comp} argument (e.g. function, program, programme) [Add to Longdo]
引き数;実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] (n) {comp} actual parameter; actual argument [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
引き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top