ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弓箭手

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弓箭手-, *弓箭手*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Welsh bowmen will not be detected arriving so far around his flank.[CN] 威尔斯的弓箭手不会被发现 已到达他的面 Braveheart (1995)
Let's lay siege to Shao Lin. Bowmen to a ambush in hide-out![CN] 把少林寺团团围困,弓箭手暗处埋伏 The Shaolin Temple (1982)
Bowmen![CN] 弓箭手 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Take out their archers and meet in the middle.[CN] 杀了他们的弓箭手 我来战场上会你 Braveheart (1995)
Archers.[CN] 弓箭手 Braveheart (1995)
Some archers on the tower. Now![CN] 在塔台安排弓箭手 Braveheart (1995)
- The archers are ready, sire.[CN] 弓箭手已准备好 Braveheart (1995)
I never even saw his archers. Just the arrows in my soldiers' bodies.[CN] 我根本没看到弓箭手,只看到 满天飞箭和我手下的尸体 Robin and Marian (1976)
Archer's brigade, Heth's division.[CN] 弓箭手 Gettysburg (1993)
Conscripts from Ireland will approach from the southwest... to here.[CN] 爱尔兰的徵兵会自西南方攻进 威尔斯的弓箭手... Braveheart (1995)
Perhaps it was an archer with his bow[CN] 或許這是個手執弓弩的弓箭手 Les Visiteurs du Soir (1942)
Where in hell are your crossbowmen?[CN] 你的弓箭手呢? 叫他们出来! Robin and Marian (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top