ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

开设

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开设-, *开设*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开设[kāi shè, ㄎㄞ ㄕㄜˋ, / ] offer (goods or services); open (for business etc), #5,218 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clinics have been established at the following locations:[CN] 在以下地区会开设临时诊所: Earthquake (1974)
You placed bets for Mr. Callahan and Mr. LaGattuta, did you not?[CN] 你为他们开设赌局,是不是? The Front (1976)
Yes, we know about them and the Talmud classes you have been teaching in defiance of the rules of the camp, offenses punishable by death.[CN] 还有你藐视营区纪律 开设的犹太法典课程 都可以被定成死罪 Part VIII (1989)
- I let you set up shop in this neighborhood... the people would chop me like a ripe banana.[CN] 让你在这附近开设店铺... 人们会将我碎撕万段啊! The Naked Kiss (1964)
It's run out of a packing house on 14th by a guy named Combs.[CN] 他开设在14街的包装公司 由康布主持 The Sting (1973)
Keeley Foundation, who started it?[CN] 基利基金 谁开设的? The Satanic Rites of Dracula (1973)
As the winter got worse, the Germans relented and allowed emergency soup kitchens.[CN] 随着冬天变得越来越冷,德国人 发了慈悲 允许开设紧急羹汤厨房 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
Only in theory. I intend to initiate a sex-education course in the school.[CN] 只是教理论 我想在学校开设性教育课 Peyton Place (1957)
Dr. Guerra set up an auxiliary hospital.[CN] 吉埃拉医生开设了 临时辅助性的医院 Giant (1956)
They've even gone so far as to distribute cosmetics and set up a beauty parlor for the women.[CN] 他们甚至开始分发化妆品 还为妇女们开设了美容院 Part X (1989)
Brian spoke highly of you, and I told him I would consider starting a violin class.[CN] 步赖恩对你赞不绝口 我也对他说过我打算 开设一个小提琴班 Music of the Heart (1999)
-l'm gonna start my own company.[CN] 去开设自己的公司 There's Something About Mary (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top