ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

延误

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延误-, *延误*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay, #11,561 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It was my fault you didn't get back.[CN] 因为我你已经延误 Ballad of a Soldier (1959)
Discovery of the robbery and broadcasting of the alarm was delayed because of the remote locale of the train hold-up [unintelligible] in the area during the night and early morning hours.[CN] 报警被延误... ..因为出事地点很偏远... ...在此区域深夜和凌晨时分. Plunder Road (1957)
We can't afford to drop behind schedule.[CN] 我们不能有所延误 A Bridge Too Far (1977)
What's keeping that plane?[CN] 什么让飞机延误了? The Big Combo (1955)
Captain, what's the delay here?[CN] 队长,为什么延误? Quo Vadis (1951)
I'm sorry to turn up so late, but I'm stranded for the night.[CN] 对不起我那么迟才到,我昨晚被延误了。 Stage Fright (1950)
On our left is the wreckage of the famous liner, Queen Elizabeth, which sank here under mysterious circumstances in 1971 .[CN] 以避免任何不必要的延误 左手边是著名客轮 伊利沙白皇后号的残骸 它在1971年在这里神秘沉下 The Man with the Golden Gun (1974)
Yesterday's airlift was three hours late due to fog in England.[CN] 昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时 A Bridge Too Far (1977)
We regret to announce that the departure of all planes from London to Paris... have been delayed again, owing to bad weather.[CN] 我们很遗憾的通知大家 由于天气原因 从伦敦开往巴黎的所有航班延误 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
Oh, Marc, you better send a cable to the Camerons explaining our delay.[CN] 马克,你最好打电报 向卡梅伦家解释我们的延误 The V.I.P.s (1963)
If we don't, we're dead.[CN] 延误时间就等于自杀 Goryachiy sneg (1972)
We anticipate only a short delay.[CN] 这仅是短暂延误 Bullitt (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top