ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -床-, *床*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[床, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] bed, couch; framework, chassis
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A house 广 made out of wood 木; 广 also provides the pronunciation,  Rank: 1,068

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín chuáng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] clinical, #1,401 [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] bed; couch; classifier for beds, #1,410 [Add to Longdo]
[qǐ chuáng, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ, ] to get up, #2,431 [Add to Longdo]
[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, ] go to bed, #9,583 [Add to Longdo]
[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, ] hospital bed; sickbed, #11,792 [Add to Longdo]
[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, / ] machine tool; a lathe, #12,336 [Add to Longdo]
[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] bedhead; bedside; headboard, #14,897 [Add to Longdo]
[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet, #15,869 [Add to Longdo]
[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, ] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk, #19,396 [Add to Longdo]
[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress, #22,791 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の間[とこのま, tokonoma] เป็นส่วนที่ยกพื้นห้องขึ้นสูงมุมหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่น ประดับด้วยแจกันดอกไม้ และภาพแขวนฝาผนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See ・ゆか・1) floor; (P) [Add to Longdo]
(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) [Add to Longdo]
;牀[しょう, shou] (ctr) counter for beds [Add to Longdo]
しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
にタイルを貼る;にタイルを張る[ゆかにタイルをはる, yukani tairu woharu] (exp,v5r) to tile a floor [Add to Longdo]
に就く[とこにつく, tokonitsuku] (exp,v5k) to go to bed; to be sick in bed; to be laid up [Add to Longdo]
の間[とこのま, tokonoma] (n) tokonoma (alcove where art or flowers are displayed); (P) [Add to Longdo]
を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding [Add to Longdo]
を上げる;をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
を伸べる[とこをのべる, tokowonoberu] (exp,v1) to spread (make) a bed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへ行ってきたのですか」「屋へ行ってきたところです」
Got up at six, and left home at seven.6時起、7時家を出る。
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたが皿を洗っている間に、私はを掃除します。
Being too nervous to reply, he stared at the floor.あまりにおどおどして返事ができないまま、彼はを見つめた。
Don't scrape your chair on the floor.いすでをこすらないでちょうだい。
You have only to sweep the floor.おまえはをみがきさえすればよい。
Oh, you've been to the barbershop.おや、屋へ行ってきたのだね。
You have only to sweep the floor.お前はを掃きさえすればよい。
In Canada we sleep in a bed, not on the floor.カナダではではなくベッドに寝る。
This carpet is big enough to cover the whole floor.このじゅうたんは全体に敷けるほどの大きさである。
Please clean the floor with this mop.このモップでを綺麗にしてください。
The area of this floor is 600 square meters.このの面積は600平方メートルある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, he spit that pit on your floor.[JA] に種を吐いた Once Upon a Time in Venice (2017)
If Eunchae goes... then I'll give you this bed, mom.[CN] 我这张当场送给你 Episode #1.5 (2004)
Floor is clear.[JA] ははっきりしています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
On the floor.[JA] の上 The Man in the Basement (2017)
On the floor.[JA] に。 今。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
And I just kept pounding that motherfucker into the ground.[JA] バンバンに倒れるまで 突いたの After Porn Ends 2 (2017)
A half?[CN] 半张? Bagpipes (2009)
1 klik north of the river bed.[JA] 北河の1 klik。 Kong: Skull Island (2017)
Get up.[CN] 起了。 Jayne Mansfield's Car (2012)
Yoon.[CN] 快点快点起了起来洗个澡 Episode #1.5 (2004)
- Put 'em on the floor.[JA] - に置いてください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
There. It was those tiles.[JA] そこよ この The Man in the Basement (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Fussboden [Add to Longdo]
の間[とこのま, tokonoma] (tradit.japanische_Zimmer)Nische [Add to Longdo]
[とこや, tokoya] Friseur, Friseurladen [Add to Longdo]
[ゆかいた, yukaita] Diele [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top