ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

失仪

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失仪-, *失仪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette, #128,219 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. It lends such an elegance to our misfortune![CN] 很好,倒霉中还不失仪 Episode #1.5 (1995)
Please, Captain, not in front of the Klingons.[CN] 拜托,别在克林贡人面前失仪 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
No, you're not! I won't say that. I'm mad at you![CN] 我不该这样说,你们令我失仪 Gone with the Wind (1939)
Oh, what am I doin', and in front of you?[CN] 我怎么啦? 竟在你面前失仪 Little Voice (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top