ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

坦然

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坦然-, *坦然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You take it so easily? So what?[CN] 你能坦然接受嗎? Family Nest (1977)
Well, at least you're taking it lying down.[CN] 至少你能够坦然面对 Singin' in the Rain (1952)
I feel such tenderness for you.[CN] 我现在过得比以前真诚而坦然 Scenes from a Marriage (1973)
- It might have been at first but now I'm comfortable with it.[CN] -不会的,一开始或许会 现在我已坦然面对 The One with Two Parts: Part 1 (1995)
What if we do something we can't take back?[CN] 我们就不能坦然接受这个意外 然后把它当成惊喜吗 Scenes from a Marriage (1973)
I told the padre the truth. I like it here.[CN] 我坦然对随军牧师说我喜欢这里 Platoon (1986)
Whichever way it is, the important thing is to face the situation squarely and recognize that this man you think you're in love with is no more to you than a mother substitute.[CN] 不管哪样 重要的是坦然面对... ... 意识到你觉得你爱上的男人... Sex and the Single Girl (1964)
Be calm. Be cool. Be collected.[CN] 冷静,镇静,要坦然 Superman III (1983)
But he just totally, flatly, accepted that this was what was going to happen to him.[CN] 但他不同 他就那么完全坦然地接受了 接受了即将发生的事情 A Brief History of Time (1991)
Nor am I ashamed of the feelings I related. They were natural.[CN] 我敢坦然说出我的想法 因为这些想法自然而正当 Episode #1.3 (1995)
It's those people who feel comfortable enjoying, understanding and exploring sex that tend to have the most fun with their clothes off.[CN] 那些能坦然享受 体会及探索性爱的人们 往往会在褪去衣衫后享受到极大乐趣 The Lovers' Guide (1991)
Wouldn't you say that more ill has been done from love than from abomination?[CN] 难道比坦然而做更恶劣 Five Easy Pieces (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top