ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在调查悬疑案件方面 经验丰富,成绩突出

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在调查悬疑案件方面 经验丰富,成绩突出-, *在调查悬疑案件方面 经验丰富,成绩突出*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a pretty good record in putting together jigsaw puzzles.[CN] 在调查悬疑案件方面 经验丰富,成绩突出 The Arrival (1961)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)调查 (diào chá)悬疑 (xuán yí)案件 (àn jiàn)方面 (fāng miàn) 经验丰富 (jīng yàn fēng fù)成绩突出 ()

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
调查
 • (diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ) investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll [CE-DICT]
悬疑
 • (xuán yí, ㄒㄩㄢˊ ㄧˊ) suspense [CE-DICT]
案件
 • (あんけん) (n) matter in question; subject; (P) [EDICT]
 • (àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ) law case; legal case; judicial case [CE-DICT]
方面
 • (ほうめん) (n,n-suf) (1) direction; district; area; (n) (2) field (e.g. of study); (P) [EDICT]
 • (fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ) respect; aspect; field; side [CE-DICT]
经验丰富
 • (jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ) experienced; with ample experience [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top