ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

噂をすれば影

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -噂をすれば影-, *噂をすれば影*
Japanese-English: EDICT Dictionary
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Speak of the devil, here comes Kathy.噂をすれば影、キャシーが来たわ。 [F]
Speak of angels and you hear their wings. [Proverb]噂をすれば影がさす。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speak of the devil![JA] 噂をすれば影 13 Sins (2014)
Speak of the devil, that will be her.[JA] 噂をすれば影だな About Time (2013)
Speak of the devil.[JA] 噂をすれば影 Honor Among Thieves (2014)
Speak of the devil.[JA] 噂をすれば影 Provenance (2014)
Oh, speak of the devil.[JA] 噂をすれば影だわ The Red Team (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top