ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

円卓

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -円卓-, *円卓*
Japanese-English: EDICT Dictionary
円卓[えんたく, entaku] (n,adj-no) round table; (P) [Add to Longdo]
円卓会議[えんたくかいぎ, entakukaigi] (n) round-table conference; roundtable; round-table; round-table meeting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We need a square table; not a round one.必要なのは四角いテーブルで、円卓ではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a table.[JA] これは円卓 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Sir Boast-a-lot was the bravest and cleverest knight at the round table.[JA] 自慢大好き卿は 円卓の騎士の中で一番の勇者 The Reichenbach Fall (2012)
The Arthur is good. There is the myth of the Round Table...[JA] キツイな 神話の英雄 円卓の騎士 Due Date (2010)
King Arthur and the Round Table.[JA] アーサー王と円卓の騎士 Beauty and the Beast (2017)
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.[JA] 科学円卓会議、そして似たような機会を 通じて 本当に環境問題に深くのめり込みました An Inconvenient Truth (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top