ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内視鏡

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内視鏡-, *内視鏡*
Japanese-English: EDICT Dictionary
内視鏡[ないしきょう, naishikyou] (n) endoscope [Add to Longdo]
内視鏡検査[ないしきょうけんさ, naishikyoukensa] (n) endoscopy [Add to Longdo]
内視鏡手術[ないしきょうしゅじゅつ, naishikyoushujutsu] (n) endoscopic surgery; keyhole surgery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Using the endoscope, 5 mm away from the lesion, puncture with a pointed scalpel and coagulate.[JA] (加地)内視鏡で 病変から5ミリ外側を→ 針状メスで 穿孔 凝固。 Episode #1.4 (2012)
This is the laparascopic endoscopic hybrid that even Kaji Sensei couldn't do.[JA] はい。 ここから 加地先生にも出来ない 腹腔鏡内視鏡ハイブリッド。 Episode #1.4 (2012)
I call it laparascopic/endoscopic hybrid surgery.[JA] 名付けて 腹腔鏡内視鏡ハイブリット手術。 Episode #1.4 (2012)
Laparoscopy and endoscopy simultaneously?[JA] ♪♪~ (神原)腹腔鏡と内視鏡の併用? Episode #1.4 (2012)
All I did was cut according to the endoscopy marks.[JA] 俺は 内視鏡のマークどおりに 切っただけだ。 Episode #1.4 (2012)
We will now being Yotsuya Atsushi-san's endoscopic and laparascopic partial resection of the duodenum.[JA] (加地)これより 四谷篤さんの→ 腹腔鏡内視鏡併用 十二指腸局所切除手術を行います。 Episode #1.4 (2012)
You knew from the start that it was impossible to perform laparoscopy and endoscopy simultaneously, didn't you?[JA] 初めから 一人で 腹腔鏡と内視鏡の併用なんて→ 出来っこないって わかってたんだろ? Episode #1.4 (2012)
You mark the spot with the endoscope.[JA] お前は 内視鏡でマークしろ。 Episode #1.4 (2012)
It's fully endoscopic?[JA] それは内視鏡ですか? Critical (2012)
If Daimon-kun successfully performs her laparascopic/endoscopic hybrid surgery and I can make a double presentation along with my K-RAS research....[JA] 大門君の腹腔鏡内視鏡 ハイブリット手術が成功して→ 私のK‐RAS遺伝子変異の 研究と ダブルで発表すれば... Episode #1.4 (2012)
If it's hard to ascertain the position, why don't you do an endoscopy too?[JA] 位置の把握が難しいなら 内視鏡も使えば? Episode #1.4 (2012)
The bleeding can't be stopped through an endoscope.[JA] 内視鏡じゃ止血無理。 Episode #1.3 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top