ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信士

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信士-, *信士*
Japanese-English: EDICT Dictionary
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.船長は無線通信士に遭難信号を打つように命令した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he and his radio operator will get in the truck and drive to our lines.[JA] それから大佐と彼の通信士は、我々の前線に向かう。 Inglourious Basterds (2009)
Let's get on CAPCOM and ask her directly right now.[JA] 地上通信士から彼女に直接 連絡を取ってもらえば The Martian (2015)
"Comm Officer on Starfleet's first warp 5 ship.[JA] 最初のワープ5船の 艦隊通信士 In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
Over there is a very capable two-way radio and sitting behind it is a more than capable radio operator named Hermann.[JA] あそこにあるのは強力な無線通信機で、 そこに座っているのは... ...この上なく優秀な通信士のハーマンだ。 Inglourious Basterds (2009)
Lieutenant Ferris. Communications Officer.[JA] フェリス大尉 通信士 Chimera (2007)
In the meantime, I've asked my protocol officer, Hoshi Sato... to brief you on ship's operations.[JA] 通信士官のホシに君達に この船について説明するよう頼んである Bound (2005)
They believed that the soldiers they had to fight until a death.[CN] 他们相信士兵应该战斗到死 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top